KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SPLIT

Zrinsko-Frankopanska 19

PP 329

 

 

stranice postavljene
28. X. 2008.

Vi ste

 

hits counter

posjetitelj
 

 

JURAJ BRKAN (fra Jure, OFM), Hrvat, sin Marina i Cvite rođ. Žuvan, rođen 23. ožujka 1946. u Bristivici, općina Trogir (danas općina Seget Donji), Republika Hrvatska. Osnovno školovanje završio je u rodnom mjestu (1953.-1961.), klasičnu gimnaziju u Sinju. Franjevačko odijelo je obukao 13. srpnja 1963.; 14. srpnja 1964. na otočiću Visovcu položio prve privremene redovničke zavjete. Petogodišnji Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj (1967.-1972.).

Vojsku je služio u Banja Luci 18. mjeseci (1965.-1966.). Svečane redovničke zavjete položio je 5. travnja 1970. u Makarskoj, a za svećenika zaređen 29. lipnja 1972. u Drnišu.

Nakon petogodišnjeg filozofsko-teološkog  studija u Makarskoj, godine 1972. upisao je fakultet kanonskog prava na papinskom sveučilištu u Rimu ”Antonianum”, gdje je položio bakalaureatski ispit (examen ad Baccalaureatum) 22. lipnja. 1973; Disertaio ad gradum licentiatus (licencijat =magistrat) položio je dana 3. lipnja 1974. s temom: De  studio iuris canonici in Provincia SS. Redemptoris in Dalmatia (Ab initio Provinciae usque ad an. 1918), te je doktorirao iz kanonskoga prava s  tezom: ”L’organizzazione scolastica della provincia del SS.mo Redentore in Dalmazia nel Settecento” 19. lipnja 1979. Nakon objave dijela doktorske disertacije pod istim naslovom 1982., (240 x 170 mm, 94. str., 1. travnja 1982.) postigao je  diplomu doktora kanonskog prava (in iure canonico) u Rimu. 

Za vrijeme studija u Rimu pohađao je tečajeve na Kongregaciji za redovnike i svjetovne ustanove; na Kongregaciji za sakramente postigao je diplomu kao osposobljeni stručnjak za vođenje postupka ”Super rato”. Doktorska diploma “in iure canonico” – iz kanonskog prava - stečena u Rimu, nostrificirana je kao diploma o završenom VIII. stupnju studija i stečenom znanstvenom stupnju doktora teoloških znanosti, rješenjem Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 23. prosinca 1992.

Započeo je predavati kanonsko pravo na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj  ak. god. 1976./77.

U zvanju redovitog profesora (I. izbor) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije, te iz znanstvene grane kanonskog prava, je od 14. prosinca 2006.

Prof. dr. sc. Juraj Brkan, napisao je sedam samostalnih knjiga od kojih su šest iz područja kanonskoga prava; pedesetak izvorno znanstvenih i stručnih radova, te nekoliko popularnih radova iz područja kanonskog prava koje je objavio u raznim revijama, zbornicima i manjim listovima; održao je mnogo tribina i predavanja u domovini i izvan nje.

Uz profesorsku službu, vršio je veoma odgovorne crkvene služe, primjerice: u Franjevačkoj Provinciji Presv. Otkupitelja - Split, bio je  provincijalni ministar, definitor (savjetnik) Provincije, prefekt studija, Rektor Franjevačke visoke bogoslovije u Makarskoj, vice-rektor Bogoslovije i tajnik Bogoslovije, član nekoliko vijeća i povjerenstava; pravni savjetnik mnogima, voditelj generalnih i provincijskih redovničkih kapitula; gvardijan Franjevačkog samostana u Makarskoj itd.; u Franjevačkom redu OFM bio je: Generalni vizitator Franjevačke provincije sv. Jeronima Zadar; generalov delegat u Franjevačkoj Provinciji u Hercegovini, tajnik Južnoslavenske konferencije franjevačkih provincijala na generalnom kapitulu u Asizu 1997. godine. 

Bio je član vijeća za vjeru i član Pravne komisije pri BKJ-e, pri VRPJ je bio član pravne komisije;

u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji član vijeća savjetnika, moderator i relator 55. Splitske sinode, član svećeničkoga vijeća, promicatelj pravde i branitelj ženidbenog veza, te crkveni sudac I. i  II. stupnja na Interdijecezanskom sudu u Splitu.

Kao provincijalni ministar, potpisao je ugovor o udruženju Franjevačke teologije u Makarskoj i Teologije u Splitu, radi stvaranja zajedničkoga fakulteta čime je pridonio poboljšanju kvalitete studija i skladu Božjega naroda (klerici, laici i redovništvo) u nadbiskupiji Splitsko-makarskoj. Prof. Brkan bio je prvi veliki vicekancelar na KBF-u Sveučilišta u Splitu.

	Sada je Brkan umirovljeni profesor,  vanjski suradnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu sveučilišta u Splitu, Crkveni sudac  na Interdijecezankom sudu II.
stupnja u Splitu (prizivni sud) i član Pravne komisije Biskupske konferencije Hrvatske.

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Juraj Brkan

 

Ivana pl. Zajca b.b.

21000 SPLIT

 

+385 (21) 54 17 08

 

 

juraj.brkan@st.t-com.hr

 

 

Matični broj u upisu znanstvenika

202085